Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid
a. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle opdrachten die aan STRONG 4 YOU, gevestigd te Praatvlietweg 3 4524 KR Sluis, vanaf 1 augustus 2020 worden gegeven, tenzij deze toepassing bij totstandkoming van de opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk is uitgesloten.
b. Wanneer door STRONG 4 YOU gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk is toegestaan, laat zulks het recht van STRONG 4 YOU op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien STRONG 4 YOU één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 2 – Uitvoering opdracht
a. STRONG 4 YOU neemt bij de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
b. STRONG 4 YOU neemt bij de uitvoering van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht en adviezen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3 – Prijzen
a. De opdrachten zullen tegen de overeengekomen prijzen worden uitgevoerd.
b. Wijzigingen in de prijzen die door STRONG 4 YOU worden doorgevoerd zijn enkel geldig voor nieuw gemaakte afspraken, niet voor al bestaande afspraken. Periodiek vaststaande afspraken zullen wel beïnvloed worden op moment van prijswijziging, tenzij anders overeengekomen.
c. Reiskosten zijn 19 cent per kilometer en komen voor rekening van de klant.

Artikel 4 – Strippenkaarten en acties
a. Strippenkaarten en acties zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor contant geld.
b. Strippenkaarten en acties zijn geldig tot één jaar na uitgifte, mits anders vermeld.
c. Strippenkaarten staan op naam en zijn persoonsgebonden.
d. Bij verlies of verjaring vervalt het recht op gebruik van strippenkaarten/acties.
e. Het reproduceren van strippenkaarten en/of acties is verboden, verkoop geschiedt alleen via STRONG 4 YOU.

Artikel 5 – Betaling
a. Betalingen verlopen via facturering, tenzij anders is overeengekomen dient de klant binnen veertien dagen na de factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan STRONG 4 YOU te betalen.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in verzuim. De verplichtingen van STRONG 4 YOU tot het uitvoeren van opdrachten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort door STRONG 4 YOU tot de datum waarop alsnog betaling van de rekening, inclusief verschuldigde wettelijke rente en indien van toepassing verschuldigde incassokosten zijn verricht.
d. Alle mogelijke buitenrechterlijke incassokosten komen voor rekening van de klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, rechtsbijstand, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 6 – Verhindering en annuleren
a. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet. Geannuleerde of vergeten afspraken na de termijn van 24 uur worden voor 50% in rekening gebracht, tenzij anders is afgesproken.
b. Te laat komen gaat van de duur van de training af, dit heeft geen invloed op het voor de training te betalen bedrag.
c. In geval van ziekte, extreem slechte weersomstandigheden, verlof of andere redenen van verhindering tot het uitvoeren van de opdracht, zal STRONG 4 YOU zich zo nodig zo spoedig mogelijk afmelden en alles in het werk stellen op de kortst mogelijke termijn een nieuwe afspraak te maken zodat de continuïteit en kwaliteit van de opdracht gewaarborgd blijft. Indien dit op korte termijn niet lukt, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening worden gebracht.
 
Artikel 7 – Meldingsplicht klant
a. Wanneer de klant klachten heeft die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de opdracht, dan wordt dit voorafgaand aan STRONG 4 YOU doorgegeven. Indien klachten ontstaan gedurende de opdrachtperiode dan dient dit zo spoedig mogelijk aan STRONG 4 YOU te worden doorgegeven. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van betreffende informatie en de juistheid daarvan.
b. Bij de intake krijgt de klant een PAR-Q vragenlijst en een leefstijlformulier die naar waarheid ingevuld dienen te worden.

Artikel 8 – Persoonsgegevens
a. Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht zal STRONG 4 YOU vragen om een naam, telefoonnummer en andere persoonsgegevens. Dit voor het bijhouden van de administratie en eventuele onvoorziene omstandigheden.
b. Alle informatie die vergaard wordt over de medische en persoonlijke situatie van de klant worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt enkel na het verkrijgen van schriftelijke toestemming van de klant gedeeld met derden, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Deelname aan activiteiten van welke aard dan ook en/of opvolging van trainingsadvies en instructies en/of gebruik van apparatuur bij STRONG 4 YOU is/zijn geheel uit eigen vrije wil en voor eigen risico van de klant.
b. STRONG 4 YOU en/of Peter Slits is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen.
c. Eventuele aansprakelijkheid van STRONG 4 YOU en/of Peter Slits, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de door hem verrichte opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Peter Slits/STRONG 4 YOU wordt gedekt, dan wel tot het bedrag dat STRONG 4 YOU daadwerkelijk op derden kan verhalen.
d. STRONG 4 YOU zorgt voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering.
e. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Peter Slits/STRONG 4 YOU.

Artikel 10 – Klachten
a. Wanneer de klant ontevreden is over de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht of de hoogte van de declaraties, dient de klant de klacht in eerste instantie met STRONG 4 YOU te bespreken.
b. De klant dient, indien de klacht door STRONG 4 YOU terecht wordt gevonden, STRONG 4 YOU de mogelijkheid te geven de situatie binnen redelijke termijn te herstellen.
c. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan dient de klant de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde in de vorm van mediation voorafgaand aan een eventuele keus om over te gaan tot een gerechtelijke procedure.

Artikel 11 – Recht en forumkeuze
a. Op alle opdrachten van de klant aan STRONG 4 YOU is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Onverminderd het recht van STRONG 4 YOU een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van STRONG 4 YOU, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12 - Slotbepaling
a. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op website en zijn op te vragen bij Peter Slits van STRONG 4 YOU.
b. Wanneer de klant een opdracht geeft aan STRONG 4 YOU wordt er vanuit gegaan dat er kennis is genomen van deze Algemene Voorwaarden en wordt hiermee akkoord gegaan.